Per tal de complir l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Propietari/Proveïdor de Serveis: CARLES FONTFREDA, S.A.
Adreça: Av. Antoni Gaudí, 23, 17800 Olot (Girona) Espanya
Registre Mercantil de Girona, tom 505, llibre 409, secció 3a, foli 130, full núm. 7255 i inscripció 1a.
NIF: A-17098021
Telèfon: 972 262 926
Correu electrònic: info@fontfredapintures.com
Lloc web: https://www.fontfredapintures.com

1. OBJECTE

CARLES FONTFREDA, S.A. (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa aquest document a disposició dels usuaris, que regula l’ús del lloc web https://www.fontfredapintures.com/, amb el qual pretenem complir amb les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, CARLES FONTFREDA, S.A. proporciona als usuaris accés i ús de diferents serveis i continguts.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant, l’usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que es pugui aplicar.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions en què entrin a la web, ja que pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web, sense que hi hagi obligació de prenotificar o donar a conèixer als usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Lliure accés i ús del lloc web
La prestació de serveis per part de CARLES FONTFREDA, S.A. és gratuïta per a tots els Usuaris.

2.2. Registre d’usuaris
En general, l’accés als continguts i la navegació per la web no requereix subscripció prèvia o registre dels usuaris. En qualsevol cas, per iniciar el procés de compra dels productes o per consultar l’estat d’una comanda i dur a terme procediments a través del lloc web a la comanda realitzada, CARLES FONTFREDA, S.A. podrà exigir la realització del registre d’usuari corresponent.

Aquest registre es farà d’acord amb el formulari expressament proporcionat a la secció de servei.

2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació proporcionada per l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per subscriure’s als serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir actualitzada permanentment tota la informació facilitada a CARLES FONTFREDA, S.A. perquè respongui, en tot moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, l’usuari serà l’únic responsable de les declaracions falses o inexactes realitzades i dels danys i perjudicis causats al prestador oa tercers.

2.4. Menors
Per a l’ús dels serveis, els menors sempre han d’obtenir el consentiment dels pares, tutors o representants legals, en darrera instància responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat de determinar continguts específics a què accedeixen els menors correspon a aquells, per això, si accedeixen a continguts que no són apropiats a Internet, s’han d’establir mecanismes als seus ordinadors, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, siguin d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús adequat de la web
L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, perjudicials per als drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, impedir l’ús normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i com a exemple, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:
(a) és contrari, menysprea o soscava els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts per la Constitució, en els tractats internacionals i altres reglaments vigents;
(b) indueix, incita o promou actes penals, degradants, difamatoris, violents o, en general, contraris a la llei, la moral i l’ordre públic;
(c) indueix, incita o promou accions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, les creences, l’edat o la condició;
(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera danyar la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·legal, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador està exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, el funcionament correcte es pot garantir els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat de certs errors de programació, o causes de força major, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que impedeixin l’accés al lloc web.

CARLES FONTFREDA, S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable sota cap circumstància dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin derivar-se de la manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o nocius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i condicions d’ús; o de la manca de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El proveïdor no es fa responsable en cap circumstància dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la il·legalitat o ús indegut d’aquest lloc web.

4. COOKIES

El lloc web del proveïdor pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina). Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de cookies.

5. ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que es redirigeix ​​als continguts de tercers llocs web. Atès que des de la web no sempre podem controlar els continguts introduïts per tercers, CARLES FONTFREDA, S.A. no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. En qualsevol cas, el prestador declara que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la nova adreça a aquests llocs web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a tall d’exemple, però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del prestador. Tot i això, i en compliment de les disposicions de l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir el dret nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi pot haver algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, notifiqueu-ho immediatament a l’administrador del lloc web.

6. HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el lloc web hauran d’observar i complir les condicions següents:
• No caldrà autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici del lloc web en qüestió, però no la podrà reproduir de cap manera. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de CARLES FONTFREDA, S.A.
• La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç només pot contenir allò estrictament necessari per identificar la destinació de l’hiperenllaç.
• La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
• CARLES FONTFREDA, S.A. es reserva el dret a bloquejar els hiperenllaços dirigits al lloc web que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ fins i tot complint amb allò preceptuat en aquest punt de les condicions generals.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el ple compliment de les obligacions establertes, així com l’aplicació de les mesures de seguretat establertes al Reglament Europeu de Protecció de Dades i en la normativa espanyola de protecció de dades. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de privadesa.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitat a la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau, compten amb la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan protegits degudament per les normes de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, lús, la distribució i la comunicació pública requereixen autorització prèvia per escrit del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador es considera una violació greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte d’aquests. En qualsevol cas, el prestador compta amb lautorització prèvia expressa dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense implicar la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o de qualsevol responsabilitat del prestador sobre aquests, ni suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per fer qualsevol tipus d’observació sobre possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic anterior.

9. ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

CARLES FONTFREDA, S.A. es reserva el dret a exercir totes les accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals, política de privadesa, política de cookies o condicions generals de contractació del lloc web per part de l’usuari.

10. NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes condicions generals, política de privadesa, política de cookies o condicions generals de contractació com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.

11. NOTIFICACIONS

A l’efecte de practicar les notificacions oportunes, CARLES FONTFREDA, S.A. designa com a domicili de contacte l’especificat a l’Avís Legal.

El correu electrònic facilitat per l’usuari durant el procés de registre al lloc web, serà utilitzat per CARLES FONTFREDA, S.A. per practicar notificacions a l’usuari. L’usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es refereixin a la present clàusula.

Totes les notificacions que efectuï CARLES FONTFREDA, S.A. a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans assenyalats anteriorment. CARLES FONTFREDA, S.A. no es responsabilitza de qualsevol perjudici que es pugui produir per la vulneració de lusuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats desenvolupades per això, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els litigis derivats o relacionats amb el seu ús. Jutjats i tribunals d’Olot.